Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Region Hovedstadens Radikale Venstre

Udarbejdelse af holdningspapirer

Procedure for udarbejdelse af et holdningspapir.
(for programskrivning: se generel vejledning om det samlede programarbejde)
 
1. Forretningsudvalget behandler et forslag til nedsættelse af et udvalg til udarbejdelse af et holdningspapir med et udkast til dettes kommissorium og indstiller til Hovedbestyrelsen om dets nedsættelse. Udvalg kan ligeledes nedsættes i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter § 13, stk. 7.
 
2. Der indkaldes kandidater til skrivegruppen for et muligt udvalg.
 
3. Hovedbestyrelsen bestemmer om udvalget skal nedsættes, vedtager en foreløbig tidsplan for arbejdet samt vælger formand og øvrige medlemmer af skrivegruppen.
 
4. Storkredsformændene og Radikal Ungdom informeres om sammensætningen af udvalgets skrivegruppe med henblik på, at ikke-repræsenterede storkredse og Radikal Ungdom kan udpege hver et stemmeberettiget medlem af udvalget.
 
5. Sekretariatet forsyner udvalget med en oversigt over hidtil gældende radikal politik på området, fx evt. landsmøderesolutioner og folketingsgruppens initiativer og udspil. Desuden fremsendes Landsforbundets skabelon for udformning af politiske programmer.
 
6. Udvalget fremsender endelig tidsplan til forretningsudvalget. Udvalgskoordinator finder en korrekturlæser for holdningspapiret.
 
7. Udvalget udarbejder et udkast til holdningspapir, der 
fremsendes til ordfører mandag 28 dage før HB (det hovedbestyrelsesmøde, hvor det skal behandles),
modtages fra ordfører fredag 22 dage før HB,
afleveres til korrektur onsdag 17 dage før HB,
modtages fra korrektur fredag 15 dage før HB og 
fremsendes til sekretariatet mandag 12 dage før HB og
udsendes til hovedbestyrelsen onsdag 10 dage før mødet.
Skrivegruppen og storkredsrepræsentanterne inviteres til at deltage i Hovedbestyrelsens behandling.
 
8. Hovedbestyrelsens medlemmer og suppleanter har adgang til at stille ændringsforslag til det endelige udkast senest onsdag 3 dage før HB kl. 12.00.  
 
9. Skrivegruppen modtager eventuelle ændringsforslag, efterhånden som de indkommer. Senest torsdag kl. 16 to dage før HB-mødet sender skrivegruppens formand til HB skriftlige kommentarer til indkomne ændringsforslag, hvor det fremgår, om skrivegruppen kan eller ikke kan tilslutte sig disse. Hvis skrivegruppen ikke kan tilslutte sig, begrundes dette. 
 
10. Hovedstyrelsen behandler udkastet til holdningspapir og de stillede ændringsforslag.
 
11. Efter Hovedbestyrelsens behandling færdigredigeres holdningspapiret i overensstemmelse med Hovedstyrelsens beslutninger med endelig godkendelse i Forretningsudvalget.
 
12. Det vedtagne holdningspapir offentliggøres på radikale.dk. 
 
Formkrav vedr. ændringsforslag:
Ændringsforslag fra Hovedstyrelsesmedlemmer og -suppleanter til det endelige udkast til holdningspapir skal være formuleret som konkrete ændringsforslag med angivelse af linjenummer, således at forslagene umiddelbart kan behandles i Hovedbestyrelsen. Ændringsforslag skal klart angive, hvad der ændres i udkastet til holdningspapir, herunder hvad der slettes, ændres, erstattes eller tilføjes.
 
For nærmere beskrivelse se ’Politisk arbejde i netværk, udvalg og fora’ som vedtaget af Hovedbestyrelsen.