Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Region Hovedstadens Radikale Venstre

Publiceret

24. september
2020

Gældende Forretningsorden for Radikale Venstre i Region Hovedstaden

Forretningsorden for Radikale Venstre i Region Hovedstaden

§ 1 Navn

Regionsforsamlingens navn er Radikale Venstre i Region Hovedstaden.

§2 Formål

Regionsforsamlingens formål og opgaver er at varetage Radikale Venstres arbejde i Region Hovedstaden i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter, herunder:

 • At koordinere Radikale Venstres aktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalg
 • At opstille kandidater til regionsrådsvalg, samt planlægge og gennemføre valgkamp i samarbejde med kandidaterne
 • At følge og støtte de valgte radikale regionsrådsmedlemmer
 • At fremme samarbejdet mellem radikale regionsrådsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer
 • At deltage i samarbejdet med andre radikale regionsforsamlinger og deres valgte medlemmer
 • At afholde offentlige og interne politiske arrangementer for at oplyse om og udvikle Radikale Venstres politik
 • At støtte lokale radikale aktiviteter og initiativer i kommunerne.

§3 Årsmøde

Årsmødet er forsamlingens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer af Radikale Venstre i region Hovedstaden har møde-, tale- og stemmeret med mindre, der iht. §4 er valgt delegeretmøde.

Møde-, tale- og stemmeret forudsætter desuden, at der senest 14 dage før Årsmødet er betalt kontingent. Samme betingelser gælder for valgbarhed til alle valg.

 Det ordinære årsmøde afholdes mellem 1. maj og 15. juni. Til ordinære og ekstraordinære årsmøder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske skriftligt (brev eller e-post) eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker regionens geografiske område. Se dog § 5.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning med henblik på godkendelse

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab med henblik på godkendelse

 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fastsættelse af evt. kommunebidrag og vilkår vedr. betaling for næste kalenderår

 7. Valg af formand for 1 år

 8. Valg af næstformand for 1 år

 9. Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter for 1 år

 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år11. Evt. valg af redaktør af medlemsbladet

 11. Vedtagelse af forretningsordenen

 12. Beretning fra regionsrådets radikale medlemmer

 13. Politisk debat

 14. Eventuelt

Indkomne forslag der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde skal være formanden i hænde senest 15. april. Forslag lægges hurtigst muligt på regionsforeningens hjemmeside.

§ 4 Medlemsmøde eller delegeretmøde

Årsmødet kan træffe beslutning om at der stemmes efter Landsforbundets delegerede-regler i regionen ved valg og afstemninger. En sådan beslutning kan kun træffes hvis punktet er anført på mødets dagsorden og mindst ¾ af de fremmødte stemmer for det. En sådan beslutning har først virkning for efterfølgende årsmøder og gælder indtil anden beslutning er truffet med tilsvarende majoritet ligeledes først med virkning ved fremtidige møder.

§5 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når formanden ønsker det, og skal afholdes når et flertal i regionsbestyrelsen eller mindst 100 af de valgte delegerede eller 5 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring til formanden herom med motiveret forslag til dagsorden. Et sådant ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at formanden har modtaget anmodning herom. Ekstraordinære årsmøder kan indvarsles ved meddelelse i et medlemsblad eller via regionsforeningens hjemmeside.

§6 Bestyrelse

Mellem årsmøderne ledes regionsforsamlingen af en bestyrelse, der bortset fra formand og næstformand konstituerer sig selv med sekretær og kasserer. Årsmødet vælger ud over formand og næstformand yderligere op til 9 medlemmer til bestyrelsen. Herudover kan storkredsforsamlingerne stille med hver en stemmeberettiget repræsentant til bestyrelsen.


§7 Valgforberedelser

Til regionsvalg nedsætter bestyrelsen et regionspolitisk udvalg med i alt 6 medlemmer, herunder en repræsentant for den radikale gruppe i regionsrådet. Formanden er født formand.

Udvalget udarbejder principper for en vurdering af alle interesserede kandidater. I det omfang, der foreligger allerede gældende principper, skal udvalget tage udgangspunkt i disse. Principperne forelægges til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget gennemfører herefter på baggrund af de opstillede principper en vurdering af alle de interesserede kandidater. Dette sker m.h.p. bestyrelsens indstilling om opstilling af de 10 første kandidater på listen ved opstillingsmødet jf. § 8. Efter samme principper foretager udvalget en vurdering af de øvrige maksimalt 20 kandidater jf. § 8.

Udvalget udarbejder en plan for udarbejdelse af valgoplæg og for de praktiske valgforberedelser, herunder anvendelsen af de økonomiske midler, som forelægges til godkendelse i bestyrelsen.

Valgoplægget skal være færdigt så betids at det kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til opstillingsmødet, jf. § 8. På opstillingsmødet foretages en drøftelse af forslaget til valgoplæg.

På et bestyrelsesmøde, hvor de 10 årsmødevalgte kandidater har stemmeret, træffes der – med respekt for det på opstillingsmødet passerede – endelig beslutning om valgoplægget senest 10 uger før valget. På et lignende møde besluttes retningslinierne for indgåelse af valg- og/eller listeforbund.

§ 8 Opstilling af kandidater til regionsrådet

Regionsforsamlingens medlemmer indkaldes med mindst 14 dages varsel til opstillingsmøde, hvor der skal vælges de 10 første kandidater på listen. efter indstilling fra bestyrelsen. Regionsforsamlingens formand kan ikke indstilles til at kandidere til én af de første 10 pladser på listen.

Efter opstillingsmødet kan regionsbestyrelsen opstille op til 20 kandidater yderligere, så listen sikres en bred repræsentation fra regionen. Listen har maksimalt 30 kandidater. Opstillingsmødet kan være sammenfaldende med et årsmøde. Stemmeret er som ved årsmødet.

Enhver, der ønsker at være kandidat, skal aflevere mindst 10 stillerunderskrifter afgivet af stemmeberettigede medlemmer af Regionsforsamlingen og have været medlem af partiet i mindst 6 måneder før opstillingsmødets afholdelse. De 10 stillere skal ligeledes have været medlem af partiet i mindst 6 måneder før opstillingsmødets afholdelse og være fordelt således at minimum to storkredse i Region Hovedstaden er repræsenteret.

Der skal træffes beslutning om opstillingsform.

Man kan opstille på selve opstillingsmødet ved at anmelde sit kandidatur senest ved mødets begyndelse. På opstillingsmødet nummereres de 10 første kandidater på kandidatlisten efter de nedenfor angivne regler.

Nummerering af kandidater ved regionsvalg foregår på følgende måde: Først stemmes om, hvem der skal stå som nummer ét på listen. Kun de kandidater, der ønsker at være opstillet som nr. 1, indgår i denne afstemning. Opnår en kandidat absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer, er vedkommende valgt. Opnår ingen kandidat absolut flertal ved første afstemning, udgår den kandidat, der fik færrest stemmer. Derefter foretages ny afstemning blandt de tilbageværende kandidater. Denne procedure gentages, indtil en af kandidaterne har opnået absolut flertal. Derefter stemmes om de øvrige 9 pladser på listen efter pointmetoden i Landsforbundets vedtægter §16, stk. 11 og 12.

Et årsmøde kan vedtage at en opstillet kandidat til Regionsrådet fratages sit kandidatur, forudsat at kandidatlisten ikke allerede er indsendt til myndighederne. Et forslag om fratagelse af kandidatur skal stilles af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer og skal annonceres for de øvrige stemmeberettigede medlemmer mindst 2 uger i forvejen og i øvrigt på samme måde som indkaldelse til ekstraordinært årsmøde jf. § 5.

§9 Afstemninger

Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter. Formanden er ansvarlig for at stemmesedler udleveres til de stemmeberettigede.

For at kunne blive valgt til en tillidspost i regionsforsamlingen skal den foreslåede kandidat acceptere det på mødet eller have givet skriftligt samtykke til formanden.

§10 Regnskab

Regionsforsamlingens regnskabsår følger kalenderåret. Den valgte revisor har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå regionsforsamlingens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse. Ligeledes har revisoren pligt til at påse, at forsamlingens midler anvendes efter alle lovlige bestemmelser.

§11 Opløsning

Evt. opløsning af regionsforsamlingen skal ske efter konsultation med landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger.

§12 Voldgift

Hvis der opstår stridigheder eller tvivlsspørgsmål af politisk eller organisatorisk art kan de involverede partner påkalde en voldgiftsforretning jf. landsforbundets vedtægter §14.

§13 Forretningsordens ikrafttræden

Forretningsorden træder i kraft straks. Landsforbundets vedtægter er altid gældende forud for denne forretningsorden. Forretningsordenen kan kun ændres på et årsmøde. Forslag til forretningsordenen skal bilægges indkaldelsen til årsmødet, uanset om der er tale om et ordinært eller et ekstraordinært årsmøde. Eventuelle ændringsforslag eller andre forslag til forretningsorden skal foreligge skriftligt ved mødets start. Ændringer i forretningsordenen, der er en følge af ændringer i landsforbundets vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære årsmøde.

 

Vedtaget på Årsmødet den19. august 2020