Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Region Hovedstadens Radikale Venstre

Publiceret

12. maj
2017

Gældende Forretningsorden for Radikale Venstre i Region Hovedstaden

 


Gældende Forretningsorden for Radikale Venstre i Region Hovedstaden 

§ 1 Navn
Regionsforsamlingens navn er Radikale Venstre i Region Hovedstaden.

§2 Formål
Regionsforsamlingens formål og opgaver er at varetage Radikale Venstres arbejde i Region Hovedstaden i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter, herunder:

 At koordinere Radikale Venstres aktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalg
 At opstille kandidater til regionsrådsvalg, samt planlægge og gennemføre valgkamp i samarbejde med kandidaterne
 At følge og støtte de valgte radikale regionsrådsmedlemmer
 At fremme samarbejdet mellem radikale regionsrådsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer
 At deltage i samarbejdet med andre radikale regionsforsamlinger og deres valgte medlemmer
 At afholde offentlige og interne politiske arrangementer for at oplyse om og udvikle Radikale Venstres politik
 At støtte lokale radikale aktiviteter og initiativer i kommunerne.

§3 Årsmøde
Årsmødet er forsamlingens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer af Det Radikale Venstre i regionen har møde-, tale- og stemmeret.

Det ordinære årsmøde afholdes mellem 1. maj og 15. juni. Til ordinære og ekstraordinære årsmøder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske skriftligt (brev eller e-post) eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker regionens geografiske område. Se dog § 5.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning med henblik på godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab med henblik på godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af evt. kommunebidrag og vilkår vedr. betaling for næste kalenderår
7. Valg af formand for 1 år
8. Valg af næstformand for 1 år
9. Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter for 1 år
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
11. Vedtagelse af forretningsordenen
12. Beretning fra regionsrådet
13. Politisk debat
14. Eventuelt

Indkomne forslag der ønskes behandlet på det ordinære årsmødet skal være formanden i hænde senest 15. april. Forslag lægges hurtigst muligt på regionsforeningens hjemmeside.

§ 4 Medlemsmøde eller delegeretmøde
Årsmødet kan træffe beslutning om at der stemmes efter Landsforbundets delegerede-regler i regionen ved valg og afstemninger. En sådan beslutning kan kun træffes hvis punktet er anført på mødets dagsorden og mindst ¾ af de fremmødte stemmer for det. En sådan beslutning har først virkning for efterfølgende årsmøder og gælder indtil anden beslutning er truffet med tilsvarende majoritet ligeledes først med virkning ved fremtidige møder.

§5 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når formanden ønsker det, og skal afholdes når et flertal i regionsbestyrelsen eller mindst 100 af de valgte delegerede eller 5 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring til formanden herom med motiveret forslag til dagsorden. Et sådant ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at formanden har modtaget anmodning herom. Ekstraordinære årsmøder kan indvarsles ved meddelelse i et medlemsblad eller via regionsforeningens hjemmeside.

§6 Bestyrelse
Imellem årsmøderne ledes regionsforsamlingen af en bestyrelse, der bortset fra formand og næstformand konstituerer sig selv med sekretær og kasserer. Årsmødet vælger ud over formand og næstformand yderligere op til 9 medlemmer til bestyrelsen. Herudover kan storkredsforsamlingerne stille med hver en stemmeberettiget repræsentant til bestyrelsen.

§7 Valgforberedelser
Til regionsvalg nedsætter bestyrelsen et regionspolitisk udvalg med i alt 6 medlemmer, herunder en repræsentant for den radikale gruppe i regionsrådet. Formanden er født formand. Udvalget udarbejder en plan for udarbejdelse af valgoplæg og for de praktiske valgforberedelser, herunder anvendelsen af de økonomiske midler, som forelægges til godkendelse i bestyrelsen. Valgoplægget skal være færdigt så betids at det kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til opstillingsmødet, jf. § 8. På opstillingsmødet foretages en drøftelse af forslaget til valgoplæg.
På et bestyrelsesmøde, hvor de 10 årsmødevalgte kandidater har stemmeret, træffes der – med respekt for det på opstillingsmødet passerede – endelig beslutning om valgoplægget senest 10 uger før valget. På et lignende møde besluttes retningslinierne for indgåelse af valg- og/eller listeforbund.

§ 8 Opstilling af kandidater til regionsrådet
Regionsforsamlingens medlemmer indkaldes med mindst 14 dages varsel til opstillingsmøde, hvor der skal vælges de 10 første kandidater på listen. efter indstilling fra bestyrelsen. Efter opstillingsmødet kan regionsbestyrelsen opstille op til 10 kandidaer yderligere, så listen sikres en bred repræsentation fra regionen. Listen har maiksimalt 20 kandidater. Opstillingsmødet kan være sammenfaldende med et årsmøde. Stemmeret er som ved årsmødet. Enhver, der ønsker at være kandidat, skal aflevere mindst 5 stillerunderskrifter.
Der skal træffes beslutning om opstillingsform.

Man kan opstille på selve opstillingsmødet ved at anmelde sit kandidatur senest ved mødets begyndelse. På opstillingsmødet nummereres de 10 første kandidater på kandidatlisten efter de nedenfor angivne regler.

Nummerering af kandidater ved regionsvalg foregår på følgende måde: Først stemmes om, hvem der skal stå som nummer ét på listen. Kun de kandidater, der ønsker at være opstillet som nr. 1, indgår i denne afstemning. Opnår en kandidat absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer, er vedkommende valgt. Opnår ingen kandidat absolut flertal ved første afstemning, udgår den kandidat, der fik færrest stemmer. Derefter foretages ny afstemning blandt de tilbageværende kandidater. Denne procedure gentages, indtil en af kandidaterne har opnået absolut flertal. Derefter stemmes om de øvrige 9 pladser på listen efter pointmetoden i Landsforbundets vedtægter §16, stk. 11 og 12.

§9 Afstemninger
Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i Landsforbundets vedtægter. Formanden er ansvarlig for at stemmesedler udleveres til de stemmeberettigede.

For at kunne blive valgt til en tillidspost i regionsforsamlingen skal den foreslåede kandidat acceptere det på mødet eller have givet skriftligt samtykke til formanden.

§10 Regnskab
Regionsforsamlingens regnskabsår følger kalenderåret med 2007 som første regnskabsår. Den valgte revisor har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå regionsforsamlingens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse. Ligeledes har revisoren pligt til at påse, at forsamlingens midler anvendes efter alle lovlige bestemmelser.

§11 Opløsning
Evt. opløsning af regionsforsamlingen skal ske efter konsultation med Landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger.

§12 Voldgift
Hvis der opstår stridigheder eller tvivlsspørgsmål af politisk eller organisatorisk art kan de involverede partner påkalde en voldgiftsforretning jf. Landsforbundets vedtægter §14.

§13 Forretningsordens ikrafttræden
Forretningsorden træder i kraft straks. Landsforbundets vedtægter er altid gældende forud for denne forretningsorden. Forretningsordenen kan kun ændres på et årsmøde. Forslag til forretningsordenen skal bilægges indkaldelsen til årsmødet, uanset om der er tale om et ordinært eller et ekstraordinært årsmøde. Eventuelle ændringsforslag eller andre forslag til forretningsorden skal foreligge skriftligt ved mødets start. Ændringer i forretningsordenen, der er en følge af ændringer i Landsforbundets vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære årsmøde.

Således vedtaget på Årsmødet på Vesterbro d. 7. november 2016