Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Region Hovedstadens Radikale Venstre

De historiske bagmænd

Det Radikale Venstre udgav ved partiets 10 års jubilæum i 1915 et lille skrift med titlen "En Samling Aktstykker fra 10 Aars Virksomhed". Publikationen var rettet til partiets 10. landsmøde, der blev afholdt i København den 30. april 1915.

Som aktstykke nr. 2 er aftrykt Det Radikale Venstres Odense-program vedtaget på det stiftende landsmøde i maj 1905, mens aktstykke nr. 1 dels indeholder et ”Opraab til Organisation” skrevet af redaktør Niels Bransager, dels en liste med navnene på 635 vælgere, der med deres underskrift tilslutter sig Niels Bransagers opfordring til at organisere sig i alle valgkredse landet over.

Herunder bringes Niels Bransagers opråb og herefter en fuldstændig fortegnelse over de 635 vælgere fordelt på amter og med angivelse af såvel erhverv som adresse.

Opraab til Organisation
(skrevet af Redaktør Niels Bransager)
Det nuværende Ministeriums militære Politik betegner en Opgivelse af et af Venstres væsentligste Programpunkter. Og ved sin Sammensætning betegner Ministeriet et afgjort Skridt til højre ogsaa i den almindelige Politik.

I denne Situation opstod Folketingets Venstre. Det nye Parti er vokset frem af Troskab mod en af Venstres betydningsfuldeste Mærkesager, og dets Medlemmer vil hos alle virkelige Venstremænd møde oprigtig Tak og Paaskønnelse, fordi de skabte et Værn mod Frafaldet og dermed Muligheden for et nyt demokratisk Fremstød.

Idet undertegnede Venstremænd fra alle Landets Folketingskredse udtaler vor varmeTilslutning til den antimilitaristiske Holdning, Folketingets Venstre har indtaget, og idet vi udtaler den sikre Forvisning, at det ny Parti desuden vil blive Udgangspunkt for en dybtgaaende demokratisk Fornyelse af dansk Venstrepolitik, opfordrer vi vore Meningsfæller i alle Valgkredse Landet over til at organisere sig.

Naar denne Organisation er tilvejebragt, vil dens første Opgave blive at vælge Repræsentanter til et Delegeretmøde for hele Landet, hvortil der siden vil udgaa Indbydelse.

I de senere Aar bragte Venstres Vælgere og Rigsdagsmænd i et bestandig fjærnere Forhold til hinanden. Partiet blev et rent Rigsdagsparti. Og lige saa lidt bestod der nogen indbyrdes Forbindelse mellem Venstrevælgerne i Landets forskellige Egne.

Dette Forhold maa forandres. Venstrevælgerne maa samle sig i en fast og virksom Organisation. Ad den Vej styrkes i lige Grad Rigsdagspartiets Stilling og Vælgernes egen Indflydelse.

Derfor retter vi til vore Meningsfæller den indtrængende Opfordring: Organiser Eder til fælles og trofast Arbejde for en Venstrepolitik, der bærer ind i Fremtiden det bedste , som fandtes i Venstres gamle Program, og fører mod sin Løsning de nye Krav af politisk, social og aandelig Karakter, som Udviklingen har rejst og modnet. April, 1905

(Såvel retskrivning som selve teksten er taget uændret fra 1915-publikationen)

***************************************************

København (1. - 13. Kreds) samt Københavns Amt ( 1. - 8. Kreds).
Postekspedient Jacob Andersen
Viceskoledirektør Niels Bang
Kontorchef A. Berendt
Toldinspektør Ivar Berendsen
Læge H. Bille-Torp
Kommunelærer Fridtjof Bon
Arkitekt Ole Boye
Skræddermester Chr. C. Boyesen
Dr. phil. Edvard Brandes
Toldassistent C. Brunke
Grosserer C. Budde-Lund
Redaktør Henrik Cavling
Grosserer Chr. Christensen
Forfatter Sophus Claussen
Varemægler Just Cohen
Grosserer N. S. Dam
Professor J. A. Fredericia
Direktør V. E. Gamrborg
Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Kontorchef C. Hald Bankdirektør H. P. Hansen
Højesteretssagfører Ulf Hansen
Direktør Hansen-Ott
Fabrikejer L. Heckscher
Direktør H. Heilbuth
Fabrikant Alfred Hvilsom
Grosserer Aage Høffding
Læderhandler Søren Jensen
Ekviperingshandler J. P. Jensen, Kristianshavn
Docent, Overretssagfører Oskar Johansen
Manufakturhandler I. F. Kalckar
Overretssagfører Viggo Lachmann.
Dr. phil. Eduard Larsen
Telegrafist Oluf Larsen
Fabrikant & Borgerrepræsentant, A. Leerbeck
Dr. phil. Poul Levin
Prof., Dr. med. Borgerrepræsentant, F. Levison
Overretssagfører Konrad Levysohn
Sagfører Thorvald Lund
Kontorchef Emil Meyer
Dr. med., Prof. Leopold Meyer
Dr. phil. P. Munch
Kommunlærer L. Chr. Møller-Lund
Grosserer David Nathan
Rodemester C. F. Nielsen
Direktør J. Nielsen
Trafikassistent Wilh. Ohlsson
Overretssagfører Niels Petersen
Kursusbestyrer P. Petersen
Raadmand Gustav Philipsen
Skoleinspektør J. Rasmussen
Cand. mag. Vilh. Rasmussen
Kursusbestyrer R. P. Rasmussen
Redaktør Ove Rode
Grosserer & Borgerrepræsentant Eskitd Salomon
Viktualiehandler & Borgerrepræsentant J. G. Schjær
Forfatter Johan Skjoldborg
Direrktør & Borgerrepræsentant C. V. Slomann
Fuldmægtig (i Finansministeriet) C. Smidth
Skoleforstander, Dr. C. N. Starcke
Slagtermester E. J. Stormgaard
Tømrermester H. L. Thomsen
Fabriksbestyrer L. I. Thorup
Prof. Dr. med. E. A. Tscherning
Fhv. Fysikus F. F. Ulrik
Fattigdirektør, N. Westergaard
Docent, Dr. Fr. Weis

Københavns Amt (4. - 7. Kreds)
Gaardejer Anders Andersen, Vallore
Gaardejer Jens L. Cadovius, Vridsløsemagle.
Lærer A. P. Crhristensen, Vallore Skole.
Professor ved universitetet, Kr. Erslev, Hellerup
Forpagter A. Hansen, Lammestrup, pr. Borup
Gaardejer L. Hansen, Damgaard, Hedehusene
Gaardejer L. Hansen, Dalsager pr. Gadstrup
Gaard- & Teglværksejer Niels Hansen, Kausbjerggaard, Viby
Lærer A. Hernø, Vadsby
Sagfører Jens Holm, Taastrup
Murermester Fritz Jensen, Lyngby
Gaardbestyrer Niels Jensen, Aagerup
Mejeribestyrer N. P. Jensen, Landmandshaab, pr. Roskilde
Rejseinspektør Jørgen Jørgensen, Roskilde
Smed Lars Jørgensen, Vallore pr. Viby
Lærer Arvid Larsen, Mosede pr. Taastrup
Gaardejer Niels Larsen, Vridsløsemagle
Figurmaler Oscar Matthiesen, Charlottenlund
Partikulier Peder Mogensen, Borup St.
Gaardejer L. Nielsen, Kildevangsgaarden, Gøderup pr. Roskilde
Fabrikant O. Nielsen, Roskilde
Sagfører Vilh. Nielsen, Lystofte pr. Lyngby
Købmand Villads Nielsen, Roskilde
Urmager N. Pedersen, Borup St.
Gaardejer Hans Petersen, Ørsted
Overlærer Frantz Rasmussen, Skovshoved, Charlottenlund
Bogholder Th. Reimer, Ørholm
Kunstmaler L. A. Ring, Baldersbrønde, Hedehusene
Redaktør, eand. theol. Aage Sorterup, Nordre Birks Tidende, Lyngby
Karetmagcr Sørensen, Kildebrønde
Sognefoged Gaardejer Hans Sørensen, Sengeløse
Mejeriforpagter R. Tholstrup, Karlslunde, Taastrup
Redaktør J. Wreschner, Roskilde Tidende, Roskilde

Frederiksborg Amt (1. – 5. kreds)
Gaardbestyrer Jens P. Andersen, Skævinge Station
Gaardejer L. P. Andersen, Meløse
Redaktør Holger Bernild, Nordsjællands Venstreblad, Hillerød
Købmand V. Blangsted, Formand for Hillerød Handelsforening, Hillerød
Pakmester J. St. Busse, Frederiksværk
Urmager O. Christensen, Hillerød.
Afbygger Anders Frederiksen, Hjørlunde, Slangerup
Mag. art. M. Galschiøt, Helsingør
Læge J. R. J. Groth, Skævinge
Blikkenslager A. Hansen, Søsum pr. Veksø
Lærer H. P. Hansen, St. Rørbæk pr. Frederikssund
Gaardejer Jens P. Hansen, St. Rørbæk pr. Frederikssund.
Gaardejer, sogneraadsmedlem P. Hansen, Holløse pr. Helsinge
Proprietær P. Steen Hansen, Øllingegaard
Dyrlæge H. Henriksen, Veksø
Købmand Anders Jensen, Hillerød
Gaardejer Chr. Jensen, Danstrup, Fredensborg
Gaardejer N. Jensen, Stavnsholte pr. Birkerød
Gaardejer N. Chr. Jørgensen, Kjæderup, Helsinge
Købmand Viggo Kempel, Helsingør
Fisker F. C. Klug, Humlebæk
Lærer Hans P. Kofod, Stenløse
Kunstmaler Kristian Kongstad, Fredensborg
Proprietær M. L. Lambro, Lollikhus pr. Birkerød
Gaardejer & Gæstgiver F. P. Larsen, Danstrup, Hillerød
Dyrlæge C. Marke, Farum
Rentier Engelbrecht-Nielsen, Virkelyst ved Nygaard pr. Helsingor
Købmand Albert J. P. Nielsen, Helsingør
Parcellist Hans Olsen, Nybo pr. Fredensborg
Brygger Ole Petersen, Helsinge
Sognepræst Morten Pontoppidan, Stenløse
Gaardejer P. Rasmussen, Veksø
Husmand Søren Sørensen, Høbjerg

Holbæk Amt (1. - 5. Kreds)
Gaardejer Vilh. Antonsen, Ubberup pr. Kalundborg
Lærer M. Attrup, Hørby
Materialist E. Borchsenius, Kalundborg
Husmand Johannes Busk, ”Friheden” pr. Mørkøv
Gaardejer Niels Christensen. Sdr. Jernløse pr. Regstrup
Gaardejer Lars Eriksen, Formand for Grundlovsværneforeningen, Brendt pr. Nykøbing Sj.
Husmand Jens Peder Hansen, Vindehelsinge Mark pr. Gørlev
Gaardejer Niels Hansen, Rørby pr. Kalundborg
Mejeriejer P. Hansen, Rørvig
Gaardejer & Sognefoged L. J. Helgogaard, Kundby pr. Svinninge
Gaardejer Henrik Jensen, Svinninge
Lærer & Byraadsmedlem M. C. Jensen, Holbæk
Gaardejer Niels D. Jensen, Glostrup
Gaardmand Niels Jensen, Bognæs pr. Holbæk
Forretningsfører S. P. Jensen, Kalundborg
Husmand Anders Larsen, Baarup pr. Tølløse
Købmand & Byraadsmedlem Anders Larsen, Holbæk
Husmand August Larsen, Løve, pr. Høng
Husmand Jens Larsen, Dramstrup pr. Knabstrup
Husejer Laurits Larsen, Asnæs
Lærer N. P. Lorentzen, Stedstrup, pr. Kr. Eskildstrup
Redaktør Johs. Madsen, Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk
Læge J. S. Møller, Kalundborg
Husmand Peter Johan Nielsen, Vig
Lærer A. H. Nøhr, Thorslunde
Husmand Niels Chr. Petersen, Kalundborg Lyng
Mejerist Frands Paulsen, Gislinge, formand for Venstreforeningen
i Holbæk Amts 2. kreds
Tømrermester P. Rasmussen, Vig
Gaardejer Roland Rugaard, Samsø
Forfatter & Lærer P. Thisted, Kr. Helsinge pr. Høng
Gaardejer Josef Pedersen Thorup, Tranemosegaard, pr. Kalundborg
Lærer P. Uhrbrand, Illerup pr. Kalundborg
Cand. pharm. J. Fr. Winther, Kalundborg

Sorø Amt (1. - 5. Kreds)
Tømrermester A. P. Andersen, Slagelse
Redaktør N. Bransager, Venstres Folkeblad, Ringsted
Slagtermester Chr. Christensen, Slagelse
Sagfører Jørgen Ehlers, Sorø
Gaardejer Jul. Eskebjerg, Flakkebjerg, Formand for Venstreforeningen i Skelskørkredsen.
Snedkerrnester K. Folkersen, Slagelse
Boelsmand Frederik Hansen, Skee pr. Merløs
e Lærer H. J. Hansen, Boeslunde, Korsør
Gaardejer Johan Hansen, Høm
Gaardejer Niels Hansen, Bjernede pr. Sorø, Formand for Fremskridtsforeningen for Sorø Amts 2. valgkreds
Husmand Nikolaj Hansen, Øllerup pr. Fodby St.
Møller & Gaardejer P. Hansen, Vielsted
Gaardejer Chr. Jensen, Fodby
Gaardejer Henrik T. Jensen, Vedde pr. Vedde St.
Cementvarefabrikant M. Jørgensen, Slagelse
Boelsmand P. Jørgensen, Landsgrav
Bogtrykker R. Chr. Jørgensen, Slagelse
Læge C. A. Køster, Flakkeb]erg
Husmand Kristen Larsen, Skee pr. Merløse
Landbrugskandidat H. P. Olsen, Hjelmsømagle pr. Ringsted
Gaardejer Christian Petersen, Braaby pr. Haslev
Mølleejer N. K. Petersen, Bjerrede pr. Tureby, Formand for Demokratisk Forening for Sorø Amts 1. valgkreds
Entreprenør I. P. Petersen, Slagelse
Gartneriejer H. Poulsen, Frederiksminde pr. Slagelse
Mejeribestyrer R. C. Rasmussen, Stenmagle
Gaardejer C. Schnack, Klarupgaard, pr. Ringsted
Parcellist Jens Sørensen, Ødemark pr. Sorø
Lærer N. Sørensen, Spjellerup pr. Hyllinge st.
Lærer N. Sørensen, Bistrup pr. Næstved
Gaardejer Chr. Worm, Østergaard, Forrnand for Slagelsekredsens Venstreforening

Præstø Amt (1. - 6. Kreds)
Gaardejer A. L. Andersen, Elmelunde pr. Stege
Formand for Venstrevælgerforeningen paa Møn
Lærer H. Borre, Tybjerglille, pr. Herlufmagle
Lærer Christensen, Ring Skole, Lundby St., Formand for Venstreforeningen i Præstø Amts 5. Valgkreds
Husejer Peder Christiansen, Vindegaard pr. Køge
Ingeniør, Driftsbestyrer Johs. Friis, Præstø
Høker Chr. J. Hansen, Bøgesø
Møller H. Hansen, Staunstrup pr. Rønnede
Husmand H. C. Hansen, Viemose
Husejer Karl Hansen, Ankerstræde, Tureby
Lærer P. Chr. Hansen, Haarslev pr. Ilaarlev St.
Proprietær Albert Henriques, Landsledgaard pr. Stege
Husmand Carl Jensen, Viemose St.
Gaardejer Hans Jensen, Brøderup pr. Tappernøje St.
Forpagter Mads Jensen, Borre
Husmand Niels Jensen, Kalby pr. Olstrup
Husmand, J. P. Jørgensen, Svalebjerg pr. Stege
Gaardejer Niels P. Jørgensen, Elmelunde pr. Stege
Lærer Terkel Laugesen, Vedskølle pr. Vallø
Gaardejer Peter Larsen, Hækkerup pr. Herlufmagle
Læge J. Lindhard. Karise
Seminarieforstander Anders Munk, Vordingborg
Husmand Hans Nielsen, Hejede pr. Tureby
Husmand Niels Nielsen, Lyderslev pr. Storehedinge
Husmand Chr. Olsen, Store T'horøje pr. Fakse
Gaardejer Lars Pedersen, Vindsebækgaard pr. Vallø
Husejer Peder Pedersen, Toksværd, pr. Olstrup, Formand for Venstrevælgerforeningen i Præstø Amts 3. Valgkreds.
Gaardejer Kristian Rasmussen, Olsgaard pr. Storehedinge
Husmand L. P. Rasmussen, Hjertebjerg pr. Stege
Ole Rasmussen, Fredensdal pr. Fakse, Formand for
Venstrevælgerforeningen i Præstø Amts 2. valgkreds
Lærer S. L. Wittrup, Hammer, Lov St.

Bornholms Amt ( 1. - 2. Kreds)
Afholdsvært L. Andresen, Rønne
Gaardejer Peter Brandt, Bodilsker
Lærer & Byraadsmedlem Peter Dam, Neksø
Partikulier A. T. Hansen, Svaneke
Husejer Jens M. Henriksen, Ibsker pr. Svaneke
Parcellist Lorentz Jensen, Østermarie pr. Godthaab
Lærer H. L. Lærkesen, Knudsker, pr. Rønne
Husmand Martin Madsen, Ny Larsker pr. Køllergaarde
Bestyrer J. P. Nielsen, Bondebroen pr. Rønne
Detailhandler Carl Petersen, Neksø
Husejer & Sogneraadsmedlem Peter Petersen, Ny Larsker pr. Køllergaarde St.

Maribo Amt ( 1. - 5. Kreds)
Gaardejer H. P. Andersen, V. Ulslev
Lærer H. Chr. Ankersen, Nykøbing F.
Læge Thorgeir Bekker, Nakskov
Gaardejer Rasmus H Borre, Kældernæs pr. Bandholm
Parcellist Peter Boesen, Tjennemarke pr. Søllested
Læge Victor Christensen, Stokkemarke
Handelsgartner P. Damgaard, Kraghave
Gaardejer R. H. Dresen, Bregninge pr. Nysted
Overretssagfører Frederik Graae, Nykøbing F.
Mejeribestyrer Hansen, Brydebjerg
Gaardejer A. J. Hansen, V. Ulslev,
Gaardejer Fr. Hansen, Toftelundgaard, Langet
Gaardejer Frederik Hansen, Killerup
Gaardejer H. P. Hansen, Underup
Lærer R. P. Hansen, Vanthore, Nysted
Gaardejer Christian Høj, Vanthore
Tømrer Julius Høj, Vanthore
Gaardejer H. Jacobsen, Ø. Kippinge
Murer Hans Jensen. Brydebjerg
Gaardejer Vilh. Jensen, Alstrup pr. Nr. Ars1ev
Lærer Jørgensen, Nykøbing F.
Dyrlæge J. P. Jørgensen, Horreby
Gaardejer Rasmus Jørgensen, Bregninge
Købmand C. Jørgensen, Kastager
Gaardejer R. Jørgensen, Kastager
Sognepræst S. Keiser Nielsen, Taagerup pr. Rødby
Lærer N. Kjeldsen, Kalø, Sakskøbing
Uddeler P. Kristensen, V. Ulslev
Gaardejer Jes Lange, Lundby Møllegaard
Gaardejer Henrik Larsen, Bregninge
Lærer Carl Nielsen, Sdr. Vedby Skole
Bogtrykker Fr. Nielsen, Nykøbing F.
Sognefoged Hans Nielsen, Idestrup
Gaardejer Niels Nielsen, Udstolpe pr. Sakskøbing
Sagfører Peder Nielsen, Sakskøbing
Lærer & Branddirektør H. K. J. Nordlund, Kastager pr. Horslunde
Parcellist P. Olsen, Musse
Gaardejer J. Pedersen, Udstolpe
Gaardejer P. Pedcrsen, Killerup, Sakskøbing
Husmand Peder Pedersen, Killerup, Sakskøbing
Biavlslærer & Sadelmager Aug. Petersen, Bregninge
Gaardejer Hans Rasmussen, Udstolpe. Sakskøbing
Gaardejer Ole Rasmussen, Gaabense, Nr. Alslev
Husejer Lars Rasmussen, Utterslev Mader
Forpagter P. Ringsing, V. Ulslev pr. Nysted
Gaardejer A. Rude, Freilev
Gaardejer H. H. Skotte, Kastager
Mejeribestyrer J. M. Steffensen, Ørtofte Mejeri, Maribo

Odense Amt ( 1. - 8. Kreds)
Mejeriejer Andersen, Langeskov
Tandlæge Emanuel Brahm, Odense
Mejerilbestyrer J. Brinck, Flemløse
Lærer Emil Carlsen, Odense
Gartner Julius Eriksen, Stige, Odense
Skomagermester H. L. Hansen, Odense
Lærer H. J. Hansen, Assens
Gaardejer Jørgen Hansen, Hudevad pr. Aarslev, Formand f or Kertemindekredsens Demokratiske Forening
Gaardejer Niels Hansen, Ejlskov pr. Bogense
Bogtrykker M. Hansen, Glamsbjerg
Snedkermester Thorkild Jakobsen, Gjelsted St.
Gaardejer Søren Kr. Jørgensen, Viby Nørregaard pr. Nr. Aaby, Formand for Middelfartkredsens Venstrevælgenforening
Gaardmand Niels Jørgensen, Emmelev, pr. Otterup
Materialist P. A. Kruuse, Odense
Gaardejer Lauritz Larsen, Dalby pr. Dalby St.
Gaardejer Mads Larsen, Hessum pr. Otterup
Apothekbestyrer O. Lund, Søndersø
Lærer Johannes Løwe, Odense, Formand
for Venstres Fællesorganisation i Fyns Stift
Gaardejer L. Madsen, Maegaard pr. Langeskov
Lærer J. P. Mosegaard, Middelfart
Sognepræst Julius Mørck, Nørre Næraa
Direktør G. Nielsen, Lunghøj pr. Gelsted St.
Husmand Jørgen Nielsen, Hjørslev pr. Otterup
Snedker Kristian Benjamin Nielsen, Rue pr. Søndersø
Snedkerrnester P. Nielsen, Højby St., Fyn
Redaktør Nordahl-Petersen, Fyns Venstreblad, Odense
Dyrlæge R. Pedersen, Glamsbjerg St.
Bryggeriejer F. Rasmussen, Indslev pr. Nr. Aaby
Sagrfører Jens Rasmussen, Odense
Lærer K. G. Rasmussen, Odense
Tandlæge Henrik Stürup, Odense
Læge Peter Trautner, Bogense
Redaktør Jens Tybjerg, Middelfart Venstreblad, Middelfart
Møller Johs. Veistrup, Stenløse Mølle, pr. Odense

Svendborg Amt (1. - 7. Kreds)
Mølleriejer Carl Aagaard, Aastrup pr. Pejrup, Formand for Venstres Organisation i Faaborgkredsen
Snedkermester Ras Andersen, Strynø
Møller & Gaardejer Andersen, Hesselbjerg
Husejer & Sogneraadsformand H. A. Andreasen, Statene pr. Rudkøbing
Kunstmaler O. Birkholm, Faaborg
Købmand Niels Brandt, Vejle
Dyrlæge J. A. Broholm, Vejle
Murermester Frederik Brandeholm, Diernæs pr. Faaborg
Sogneraadsformand A. C. Clemmensen, Magleby, Langeland
Maskinmester H. P. Frandsen, Svendborg
Urmager Jens J. Hansen, Egebjerg Kirkeby, Stenstrup
Møller N. P. Hansen, Illebølle pr. Rudkøbing
Gaardmand Peder Hansen, Allested
Mejeribestyrer S. P. Hansen, Ullerrs1ev, Formand for Nyborgkredsens Venstrevælgerforening
Købmand C. Henningsen, Svendborg
Gaardejer Jacob Jensen, Frørup pr. Frørup
Snedker Niels Jensen, Trunderup pr. Kverndrup
Skomager Claudius Jørgensen, Hesselbjerg
Bestyrer A. Keilgaard, Stubbegaard pr. Humble
Rebslager & Byraadsmedlem H. Kriebel, Nyborg
Gaardejer Hans Kroman, Frørup pr. Frørup
Jacob Larsen, Vejlegaard pr. Fangel
Husmand Jeppe Larsen, Ringe
Snedkermester N. K. Larsen, Fæbæk pr. Tranekær
Gaardejer Lars Mortensen, Pejrup
Skomager Erik Nielsen, Vejle
Gartner J. P. Nielsen, Vejle
Husmand Niels Olsen, Vesterskov pr. Pederstrup
Translatør Marselius Petersen, Svendborg
Gaardejer Hans Poulsen, Hansesode pr. Faaborg
Hotelejer Ivar P. Rasmussen, Ærøskøbing
Husmand Kristen Rasmussen, Diernæs pr. Faaborg
Smedemester V. C. Sørensen, Lybølle, Langeland
Læge S. Sørensen, Humble
Gaardejer Erik Veistrup, Vester Aaby pr. V. Skerninge

Hjørring Amt ( 1. - 5. Kreds)
Bygmester J. Andersen, Frederikshavn
Gaardejer Jens Andersen, Stidsholt pr. Præstbro, Formand for Volstrup Sogns Venstreforening
Husmand J. P. Andersen, S. Vasen pr. Kvissel
Husmand Frederik Bæk, Volhøj, Hjørring
Gaardejer J. P. Carlsen, Donsted pr. Præstbro St.
Husejer Hans Chr. Christensen, Mejling pr. Kvissel
Formand for Aasted Sogns Venstreforening
Gaardejer Peder Dissing, Bjørnstrup pr. Taars
Gaardejer Evenus Green, Rom pr. Taars, Fornand for Taars Sogns Venstreforening
Gaardejer Jørgen Hald, Hugdrup pr. Dybvad, Formand for Hjørring Amts Venstreforening
Gaardejer Kristen Hansen, Barkholt pr. Sindal, Formand for Bindslev Sogns Venstreforening
Skoleinspektør Markus Hansen, Brønderslev
Gaardejer Anders Hedegaard, Togaarde pr. Præstbro St.
Gaardejer Lars M. Larsen, S. Lyngby pr. Løkken
Gaardejer Mads Fr. Madsen, Lendum pr. Sindal
Sogneraadsforrnand & Gaardejer Peder Mortensen, Hald pr. Hjallerup
Gaardejer Niels Nielsen, Nygaard pr. Øster Vraa
Sagfører A. Nørgaard, Frederikshavn
Møller Søren Nørmark, Bjergby pr. Hjørring
Gaardejer Hans K. Pedersen, Broller pr. Dybvad
Mølleejer Anton Pedersen, Hving pr. Hjørring
Tømrer Jens Chr. Pedersen, Astrup pr. Hjørring
Gaardejer Iver Chr. Pedersen, Hvims pr. Hjørring
Bager N. M. Pedersen, Hedebjerg pr. Ø. Vraa, Formand for Torslev Sogns Venstreforening
Johan Peter Rasmussen, Volhøj Mølle, Hjørring
Gaardejer Niels A. Sørensen, Bundgaard pr. Sdr. Vraa
Sogneraadsmedlem & Gaardejer P. Thomsen, Brønden pr. Hjallerup, Formand for Dronninglund Sogns Venstreforening.
Gaardejer Kristen Ugilt, Overugilt pr. Sindal
Husejer Chr. Vejen, Tversted pr. Sindal, Formand for Tversted Sogns Venstreforening

Thisted Amt (1. - 4. Kreds)
Lærer J. Døssing, V. Assels, Nykøbing M.
Snedler Jacob Græsbøll, Vust pr. Fjerritslev
Lærer Aage V. Holm, Nr. Draaby, Mors
Dyrlæge Jørgensen, Hurup
Lærer Th. Kr. Larsen, Vust pr. Fjerritslev
Gaardmand J. Lundsby, Lødderup pr. Nykobing M.
Gaardmand Mads J. Lundsby, Fredsø pr. Nykøbing M.
Lærer N. P. Lundstrøm Jensen, Vangsaa, Thisted
Gaardejer M. Pedersen, Fladelund, Sillerslev, Mors
Skomager Th. Skjoldhorg, Øsløs
Lærer Th. Kr. Sørensen, Vust
Sognepræst William Thomsen, Øsls

Aalborg Amt (1. - 5. Kreds)
Gaardejer Niels Andersen, Valsgaard, Hobro
Gaardejer Johan Bælum, Romdrup
Proprietær Ch. Hvass, Svanholmsminde pr. Skørping
Sparekasseformand Hans Jensen, L. Rørbæk, pr. Døstrup
Gaardejer Rasmus Jensen, Kinnerurp
Gaardejer Søren Peter Jordansen, Ajstrup, pr. Sulsted
Gaardejer P. Chr. Knudsen, Romdrup
Gaardejer Peder Larsen, Romdrup
Kommunelærer & Redaktør Andreas Munch, Løgstør Tidende, Løgstør
Lærer J. P. Nielsen, Klarup St.
Lærer J. M. Olesen, Tolstrup pr. Løgstør
Gaardejer Niels Pedersen, Skelund pr. Skelund St.
Gaardejer Søren Povlsen, Ullits pr. Gedsted
Sognepræst N. P. Arboe Rasmussen, Skibsted pr. Skørping
Gaardejer Anders Bytter, Ferslev pr. Svenstrup St.
Cand. pharm. P. F. Sandberg, Aalborg
Husejer Søren Splid, Ajstrup pr. Sulsted

Viborg Amt (1. - 5. Kreds).
Mejeribestyrer Esper Andersen, Jebjerg
Husmand Søren Bjørn, Ulstrup St.
Fahrikant N. P. Brek, Sparkjær Teglværk, Sparkjær St.
Lærer I. Grubbe, Vium Skole pr. Kjellerup
Lærer Grønvald Fynbo, Vammen pr. Viborg
Landpostbud V. Chr. Hall, Latel
Husejer Hans Kristian Hansen, Torup
Læge Feder Hansen, Ulstrup St.
Lærer P. Henneberg, Rødding pr. Viborg
Lærer H. S. Jensen, Torup
Lærer & Redaktør Uffe Jensen, Stoholm
Læge A. E. Kæmpegaard, Skive
Lærer E. V. Lund, Løvel pr. Viborg
Skomager C. Nielsen, Rødding pr. Viborg
Murer Hans P. Nielsen, Hvorslev pr. Ulstrup
Læge Holger Nyborg, Neder Hvam pr. Kellerup
Smed Jørgen Olesen, Daustrup
Humand Niels Olesen, Gjerning Mark pr. Bjerringbro
Gaardejer Kristian Pedersen, Vellev
Distriktslæge Rambusch, Sjørup pr. Sparkær St.
Gaardejer Jacob Vilh. Rasmussen, Hauris pr. Viborg
Arkivar & Byraadsmedlcm Georg Saxild, Viborg
Bager Chr. Sørensen, Løvel
Sognefoged & Husmand Niels Kr. Sørensen, Feldingbjerg pr. Stoholm
Lærer L. Thygesen, Jebjerg

Randers Amt (1. - 6. Kreds)
Gaardejer A. Als, Ilshøj
Gaardejer N. Amorsen-Jensen, Lime pr. Mørke
Husmand Jens Andersen, Kjærby, Hald St.
Gaardejcr Kristen Andersen, Øster Alling pr. Auning
Lærcr S. Andersen, V. Alling
Gaardejer Sirnon Andersen, Indrupgaard pr. Løgten
Hans Andersen, Aalsrode pr. Grenaa
Redaktør Fr. Aubeck, Hobro Avis & Nørrejysk Dagblad, Hobro
Lærer N. C. Bertelsen, Kærby, Hald St.
Træhandler S. S. Borresen, Mariager
Lærer L. Christensen, Fløjstrup pr. Uggelhuse
Gaardejer Nikolaj Christensen, Lime pr. Mørke
Forstkandidat Chr. Dalsgaard, Kolind St.
Gaardejer Niels J. Damgaard, Ødum pr. Hadsten
Lærer J. R. Dyrholm, Munkdrup pr. Randers
Gaardejer Anders Fisker, Skalmstrup pr. Randers
Gaardejer R. Frost, Lime
Mejeriejer J. Hansen, Ebeltoft
Lærer P. Christensen, Hinge, Hadsten
Maler Hoffmann, Tvede
Gaardejer Jens H. Hviid, Hviidsminde, Randers
Redaktør Høffding, Ebeltoft Dagblad, Ebeltoft
Pakmester E. Høvring, Grenaa
Smed Iver P. Jensen, Galten pr. Hadsten
Gaardejer Jens Jensen, Ø. Alling
L. P. Jensen, V. Alling
Gaardejer Niels Jensen, V. Alling
Gaardnand Theodor Jensen, Jebjerg pr. Laurbjerg
Sagfører Anders Jørgensen, Randers
Proprietær M. Jørgensen, Bjergbygaard
Gaardejer OIe S. Kjeldsen, Haslund
Dyrlæge M. Kristensen, Lime
Forpagter Søren Ladefoged, Skalmstrup pr. Randers
Gaardejer Peter Kr. Mikkelsen, Lime
Karetrnager Johannes Møller, Vissing
Murer Rasmus Møller, Udbyneder pr. Havndal
Gaardejer Aage Nikolajsen, Aalsrode
Mejeribestyrer Erik Nielsen, Støvring pr. Randers
Lærer H. C. Nielsen, Formand for Hobro og Omegns Venstreforening, Hobro
Husmand Niels Kristian Nielsen, Kjærby, HaId St.
A. Nørgaard, Faarup
Fotograf P. Olsen, Hadsten
Gaardejer S. Overgaard, N. Borup
Karetmager N. Chr. Pedersen, Randers
Gaardejer Jens Raaballe, Fløjstrup pr. Uggelhuse
Uddeler Jens Rasmussen, V. Alling
Gaardejer Niels Rasmussen, Kankbølle pr. Hjortshøj
Jørgen P. Rasmussen, Aalsø Mejeri, Aalsø
Gaardejer Jens Schou, Udbyneder pr. Havndal
Højskoleforstander H. C. Nielsen Svinning, Hadsten
Høker Kr. Sørensen, Jebjerg
Købmand & Gaardejer J. Haxen Sørensen, Rosmus pr. Balle
Gaardejer N. Thomsen, Halvagergaard, Randers
Gaardejer K. P. Thorslund, Erslevgaard, Hadsten

Aarhus Amt (1.- 4. Kreds)
Sagfører Andersen Alstrup, Aarhus
Lærer M. F. Andreasen, Randlev
Sagfører Jacob Brandt, Aarhus
Sagfører Carl Christensen, Aarhus
Murermester C. P. Clemmensen, Aarhus
Læge Alfred Dreyer, Aarhus.
Lærer A. M. Fogh, Seldrup pr. Beder St.
Lærer A. Grønbæk, Hinnerup St.
Cand. jur., Sagfører O. Gulmann, Aarhus
Købmand & Byraadsmedlem Martin Hansen, Aarhus
Lærer Thomas Heltoft, Vejlby pr. Risskov
Gaardejer Jakob Jensen, Lerdrup pr. Gylling
Lærer Rasmus Juul, Søften pr. Hinnerup
Læge Charles Jørgensen, Aarhus
Gaardejer Kristen Kristensen, Randlev Østerterp
Købmand J. P. Kock, Aarhus
Murermester Jens Mortensen, Aarhus
Købmand Christian Møller, Aarhus
Redaktør C. A. Nielsen, Aarhusposten, Aarhus
Lærer Pedersen, Ølsted, Hinnerup
Lærer P. Petersen, Ølsted pr. Hinnerup
Læge N. P. Petersen, Hundslund
Lærer N. P. Rasmussen, Hvilsted
P. Sejersen, Randlev Hedegaard, Boulstrup
Mejeriejer Paul Sloth, Fredensgaard, Viby
Gaardejer Aksel R. Søndergaard, Søgaard, Galten
Højskoleforstander Tang, Elev pr. Lystrup
Ingeniør Th. Claudi Westh, Aarhus
Skanderborg Amt (1. - 5. Kreds)
Boelsmand Jens Bak, Hammel
Lærer J. Bautrup Hansen, Horsens
Mejeriejer Aug. Faarvang, Horsens
Fabrikant Johs. Hammer, Silkeborg
Fisker H. Chr. Hansen, Horndrup
Gartner Laurids Hedeager, Brædstrup
Gaardejer Søren P. Holm, Vitved pr. Skanderborg
Højskoleforstander Helge Hostrup, Ry, Redaktør af Jysk Morgenblad
Kæmner & Sagfører Chr. Hygom, Horsens
Redaktør Fr. Højmark, Skanderborg Amtstidende, Skanderborg
Landmand O. Ingerslev, Haarup pr. Silkeborg
Gaardejer Mads Jakobsen, Laasby
Gaardejer Hans Kjer Jensen, Horndrup
Slagter R. Jensen, Hørning
Smed M. Justesen, Skiby
Farver Th. R. Kokborg, Skanderborg
Seminarist K. P. Korneliussen, Gedved pr. Horsens
Gaardejer Kr. Kristensen, Hammel
Lærer Johs. Madsen, Firgaarde Skole
Handelsgartner Chr. Mikkelsen, Skanderborg
Gaardejer Søren Nielsen, Spanghede
Lærer A. P. Pedersen, Horsens
Skrædder Fr. Pedersen, Skibby
Tømrer Th. Petersen, Skanderborg
Gaardejer S. P. Poulsen, Hvolbæk
Snedkermester C. Rasmussen, Ry
Gaardbestyrer, Rasmus Rasmussen, Hvolbæk
Hestehandler S. P. Rasmussen, Jeksen
Papirhandler Jakob Strunge, Ry St.
Slagter Ole Sørensen, Skanderborg
Lærer Sørensen, Forlev pr. Skanderborg
Lærer Thane, Skibby
Gaardejer Carl Thomsen, Gram
Frøavler & frøhandler R. Østergaard, Stensballe, Horsens

Vejle Amt (1. - 6. Kreds)
Lærer Fr. Aagesen, Nøttrup
Postekspedient, Redaktør Aarseth, Fredericia
Lærer A. Andersen, Mejsing
Gaardejer Chr. Andersen, KIeis
Købmand J. Bondesen, Kleis
Murenmester Chrristian Bøttcher, Gramrode
Lærer Chr. Christensen, Vejle
Detaillist B. Hansen, Vejle
Lærer K. Hedegaard, Vejle
Restauratør C. Iversen, Vejle
Fabrikant Thorvald Jensen, Vejle
Lærer Joh. Johansen, Uhe pr. Vejle
Gaardejer Thule Laugesen, Mejsing
Gaardejer Jens Andersen Lauridsen, Stubdrup
Gaardejer Rasmus Laursen, Brund pr. Horsens
Møller Rs. Møballe, Klejs Mølle
Lærer Jul. A. Rosenholm, Stubdrup
Gaardejer Smith Hansen, Højen Skov pr. Vejle
Lærer N. P. Søgaard, Nørup pr. Vejle
Tømrer Hans Sørensen, Aastrup
Bogholder J. Tobiasen, Vejle
Lærer R. Vestergaard-Hansen, Braa Skole pr. Braaskov St.

Ringkøbing Amt (1.- 6. Kreds)
Cand. phil. O. B. Aakesen, Holstebro
Husmand Jens Aagaard, Fjaltring
Sognefoged Jens Abildtrup, Barde pr. Herning
Købmand P. Baunsgaard, Struer
Kunstmaler Niels Bjerre, Nørrelund Engberg
Maler Frederik Braae, Vandborg
Savværksejer H. A. Hansen, Hoven, Tarm
Læge P. Cl. Hinkbøl, Ikast St.
Bager C. R. Høy, Ikast St.
Dyrlæge N. J. Jakobsen, Ulfborg
Uddeler Chr. Maagaard, Bonnet
Bagermester G. Müller, Bording St.
Gaardejer Knud Nielsen, Timring
Frøhandler N. Pedersen, Ikast St.
Husmand Knud Thøgersen, Dybebjærg

Ribe Amt (1. Kreds)
Afholdsvært P. Adamsen, Brørup
Gaardejer Anders Andersen, Vejen
Gaardejer Otto Andersen, Lovrup pr. Gjørding
Læge N. H Anthonisen, Nordby, Fanø
Gaardejer Chr. J. Christensen, Frisvad
Vognfabrikant J. Christensen, Varde
Købmand. M. Christrup, Varde
Gaardejer Ditlev N. Feilberg, Malt pr. Vejen St.
Gaardejer Niels Hansen, Aldershvile pr. Nr. Nebel
Tømrer Niels Hansen, Hunderup pr. Bramminge
Lærer Osvald Hansen, Formand for Esbjerg Radikale Venstreforening
Rentier P. Hansen, Gjørding
Bankdirektør Helle, Bramminge
Praktiserende Læge J. K. Jensen, Gjørding
Husejer Povl Jensen, Terp pr. Bramminge
Landbrugslærer Jens Johansen, Ladelund, Brørup
Husmand L. Johansen, Holsted
Husmand J. K. Kristensen, Holsted
Husmand Oluf Kristensen, Fuglsig pr. Varde
Gaardejer Søren Kristensen, Tange
Amtsraadsmedlem Terkel Kristensen, Vrenderup pr. Varde
Købmand & $ogneraadsmedlem H. Lau, Askov
Gaarclejer Th. Lorentzen, Frisvad
Gaardejer Hans Madsen, Mejls
Gaardejer Anton Nielsen, Formand for Demokratisk Forening, Smedehøj pr. Lunderskov
Sagfører Max Nielsen, Holsted
Lærer Valdemar Nielsen, Bryndum Skole pr. Guldager
Sagfører H. Nonboe, Esbjerg
Gaardmand A. Chr. Pedersen, Forum pr. Guldager
Gaardejer Peder Pedersen, Adsersbøl pr. Holsted
Mejeribestyrer P. H. Petersen, Bøel pr. Gjørding
Fotograf & Sogneraadsmedlem L. Poulsen, Vejen
Gaardejer & Sogneraadsformand Jeppe A. Ravn, Faaborg
Husmand E. Sørensen, Holsted
Skoleforstander L. Nic. Sørensen, Nordby, Fanø
Gaardejer Bo T. Thomsen, Lille Darum pr. Bramminge
Gaardejer E. Thomsen, Meils, Varde
Hotelejer P. Thomsen, Hjerting
Læge Chr. Vestergaard, Esbjerg